مهدیس مرعشی
دکتری تخصصی رادیولوژی
استاديار گروه آموزشی رادیولوژی
پست الکترونیک : mahdis.marashi@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 422

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Assistant Professor of Radiology
Department of Medical Physics, School of Medicine
Hormozgan University of Medical Sciences