فرحناز کمالی
دکتری تخصصی آموزش پزشکی
استاديار گروه آموزشی عمومی
پست الکترونیک : kamalifarahnaz@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 384

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Assistant Professor of Medical Education
Department of Community Medicine, School of Medicine
Hormozgan University of Medical Sciences