×
الیاس کارگرابرقوئی
دکتری تخصصی علوم تشریحی
استاديار گروه آموزشی علوم تشریح
پست الکترونیک : elyas.kargar@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 244

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Assistant Professor of Anatomical Sciences
Department of Anatomy, School of Medicine
Hormozgan University of Medical Sciences