×
نیما پولادیان
دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی
استاديار گروه آموزشی عمومی
پست الکترونیک : n.pouladian@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 313

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Assistant Professor of Teaching English as a Foreign Language
Department of General Courses, School of Medicine
Hormozgan University of Medical Sciences