معصومه افسا
دکتری تخصصی رادیولوژی دهان فک وصورت
استاديار گروه آموزشی رادیولوژی دهان
پست الکترونیک : masomeh.afsa@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 2402

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

1- رییس بخش رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی بندرعباس  1392 تا کنون

2- معاون پژوخشی دانشکده دندانپزشکی بندرعباس 1393-1395

3- معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی بندرعباس 1395 تا کنون