مرتضی سالمی گشوئیه
دکتری تخصصی سیاستگذاری سلامت
استاديار گروه آموزشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت
پست الکترونیک : morsal59@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 474

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07