مهدی فراشاهی نژاد
دکتری تخصصی بیماریهای عفونی
استاديار گروه آموزشی بیماری های داخلی
پست الکترونیک : mehdifarashahinejad@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 154

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

 

Assistant Professor of Infectious Disease
Department of Infectious Disease, School of Medicine
Infectious and Tropical Disease Research Center
Research Institute for Health
Shahid Mohammadi Hospital
Hormozgan University of Medical Sciences