امید اسماعیلی
دکتری تخصصی مغزواعصاب
استاديار گروه آموزشی بیماری های داخلی
پست الکترونیک : o.esmaeili@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 176

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
  Assistant Professor of Neurology
Department of Infectious Disease, School of Medicine
Shahid Mohammadi Hospital
Hormozgan University of Medical Sciences