سیدعلی بنی هاشمی
دکتری تخصصی چشم پزشکی
استاديار گروه آموزشی جراحی
پست الکترونیک : a.banihashemi@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 115

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
  Assistant Professor of Ophthalmology
Department of Surgery, School of Medicine
Shahid Mohammadi Hospital
Hormozgan University of Medical Sciences