×
علی پاشاپور
دکتری تخصصی جراحی مغزواعصاب
استاديار گروه آموزشی جراحی
پست الکترونیک : a.pashpour@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 160

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
  Assistant Professor of Neurosurgery
Department of Surgery, School of Medicine
Shahid Mohammadi Hospital
Hormozgan University of Medical Sciences