محمد برزوئی
دکتری تخصصی phd شیمی- شیمی تجزیه
استاديار گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار
پست الکترونیک : mdborzoei@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 552

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

- مسئول آزمایشگاه مرکزی تحقیقاتی دانشکده علوم پایه لرستان (از سال 1386 تا 1388)

- مسئول آزمایشگاه بهداشت محیط (از سال 1390 تاکنون)

- مسئول آزمایشگاه جامع دانشکده داروسازی (جهت تاسیس دانشکده در سال 1391)

- عضو دفتر توسعه آموزش (از سال 1391 تا 1393)

- مسئول آزمایشگاه های دانشکده بهداشت (از سال 96 تاکنون)

- مسئول امور اداری دانشکده بهداشت (از سال 1396 تا 1399)

- عضو کارگروه زیست فناوری دریا دانشگاه (از سال 1397 تاکنون)

- استاد مشاور دنشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده بهداشت (از سال 1397 تاکنون)

- مسئول بسته پایش معاونت آموزشی دانشگاه (HOP) (از سال 1397 تاکنون)

- عضو تمام وقت مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی (از سال 1397 تا 1399)

- مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت (EDO) (از سال 1399 تاکنون)