علی علیزاده
دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
استاديار گروه آموزشی بهداشت عمومی
پست الکترونیک : Ali.Alizadeh@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 1947

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
  •  مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  •  معاون بودجه و تشکیلات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  •  مشاور معاون آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  •  معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  •  معاون مرکز تحقیقاتی مدیریت و اطلاع رسانی سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان