×
مسئولین ارشد
User Avatar تیمور  آقاملائی
دکتری تخصصی آموزش بهداشت
User Avatar حسین  فرشیدی
دکتری تخصصی بیماریهای قلب و عروق
User Avatar صدیقه  عابدینی
دکتری تخصصی آموزش بهداشت
User Avatar غلامعلی  جاودان
دکتری تخصصی تغذیه
User Avatar مهدی  حسنی آزاد
دکتری تخصصی بیماریهای عفونی
User Avatar پژمان  شاهرخی
دكتري تخصصي پزشكي هسته اي
User Avatar محمود  حسین پور
دکتری پزشکی
User Avatar عبدالجبار  ذاكری
دكتری حرفه ای پزشكی