×
قاسم سبحانی
فوق لیسانس هوشبری
مربی گروه آموزشی هوشبری
پست الکترونیک : ghasemsobhani@yahoo.com
تعداد بازدیدها: 2770

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی

مدیر گروه پیراپزشکی

عضو شورای آموزشی دانشگاه

عضو شورای آموزشی دانشکده

عضو کمیته اخلاق حرفه ای دانشگاه

عضو شورای پژوهشی دانشکده

عضو کمیته موارد خاص دانشگاه

عضو شورای تشویق

عضو کمیته ارزیابی آزمون ها