×
محمد صادق گل وردی یزدی
فوق لیسانس بیهوشی
مربی گروه آموزشی هوشبری
پست الکترونیک : golvardi@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 3386

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

1- نماینده فرهنگی،معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکده پیراپزشکی

2-عضو کمیته اخلاق دردانشکده پیراپزشکی

3-دبیر کمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده پیراپزشکی

4-دبیر انجمن ها علمی دانشکده پیراپزشکی

5-رابط فرهنگی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه در دانشکده پیراپزشکی

6-عضو کمیته اجرایی و مسِِئول حوزه انتخابی دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی

7- عضو کمیته  نظارت بر انتخابات شورای صنفی دانشجویان در دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی

8-مسئول نظارت بر آزمون های جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت

9- سرپرست تیم المپیاد ملی دانشجویان علوم پزشکی هرمزگان