×
راضیه بیگی بروجنی
فوق لیسانس پرستاری
مربی گروه آموزشی پرستاری
پست الکترونیک : rabeigi1615@gmail.com
تعداد بازدیدها: 1506

آخرین بروز رسانی: 1400/9/11

مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی بندرعباس از 91 تا 97

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی 98