×
سید سعید حسینی تشنیزی
فوق لیسانس آمارزیستی وبهداشتی
مربی گروه آموزشی عمومی
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 880

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

-مسئول EDO دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، از سال 1386 تا 1390.

-دبیر شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی، 1389

عضو شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی. 1388 تا 1391

عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی 1397

معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی 1397

عضو کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه1397