×
عارف فقیه
دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
استاديار گروه آموزشی پرستاری
پست الکترونیک : aref.faghih@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 2034

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Assistant Professor of Health Education and Promotion
Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery
Hormozgan University of Medical Sciences