×
حسن خشنو
فوق لیسانس پرستاری
مربی گروه آموزشی پرستاری
پست الکترونیک : h_khoshnou@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 1200

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

سوپروایزر بیمارستان شهید بهشتی بندر لنگه  1373تا 1375

مسئول بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی بندر لنگه 1375 تا مرداد 1376

مسئول بخش اورژانس و داخلی بیمارستان فکری شهرستان بستک 1378 تا 1380

مسئول خدمات پرستاری بیمارستان فکری بستک 1380 تا تیر 1382

کارشناس دفتر پرستاری استان تیر 1382 تا بهمن 1378

کارشناس مسئول نظارت بر مراکز ترک  اعتیاد (MMT) دانشگاه علوم پزشکی 1378 تا اوایل1389

کارشناس اداره نظارت و ارزشیابی دانشگاه از اوایل 1389 تا اول مرداد 1391